data/picchanger/00.jpgdata/picchanger/01.jpgdata/picchanger/02.jpgdata/picchanger/03.jpgdata/picchanger/04.jpgdata/picchanger/05.jpgdata/picchanger/06.jpgdata/picchanger/07.jpgdata/picchanger/08.jpgdata/picchanger/09.jpgdata/picchanger/10.jpgdata/picchanger/11.jpgdata/picchanger/12.jpgdata/picchanger/13.jpgdata/picchanger/14.jpgdata/picchanger/15.jpgdata/picchanger/16.jpgdata/picchanger/17.jpgdata/picchanger/18.jpg

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ INFOPARK BUDAPEST TERÜLETE MAGÁNTERÜLET. A LÁTOGATÓK BEHAJTÁSSAL, BELÉPÉSSEL ELFOGADJÁK A PARK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉT. A PARK EGÉSZ TERÜLETÉN KIZÁRÓLAG KIJELÖLT HELYEKEN LEHET PARKOLNI. A TILOSBAN PARKOLÁS FELJOGOSÍTJA AZ ÜZEMELTETŐT A GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁSÁRA, KERÉKBILINCS ALKALMAZÁSÁRA. A FELMERÜLT KÁROK ÉS KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉIG A GÉPJÁRMŰ VISSZATARTHATÓ.

A HASZNÁLAT RENDJÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI („ÁSZF”) AZ ALÁBBIAK:

 

Hatályos 2021. november 1-től

  1. 1. Fogalmak

1.2. A felek

A Látogatók/Látogató és az Üzemeltető.

1.3. Látogatók / Látogató

Minden az Infopark területére belépő, illetve gépjárművel behajtó személy.

1.4. Üzemeltető

A Park Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 14. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-909553; adószám: 14563074-2-41)

1.5. Az Infopark Területe / a Park

A Budapest, XI. kerület, 4082/21. helyrajzi szám, természetben 1117 Budapest, XI. kerület, Magyar Nobel-díjasok útja 2. sz. alatti ingatlan.

1.6. A szerződés tárgya

Jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint ingyenes használati szerződés jön létre a Látogatók és az Üzemeltető között, melyben a Látogatók vállalják, hogy betartják a Park használati és parkolási rendjét, illetve tudomásul veszik a használati rend megsértésének a következményeit. Az Üzemeltető pedig ebben az esetben hozzájárul a Parkba történő belépéshez, behajtáshoz, az azon történő áthaladáshoz, a Park jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő használatához, illetve a kijelölt helyeken történő megálláshoz és a kijelölt parkolóhelyeken történő várakozáshoz.

 

  1. 2. A szerződés létrejötte

2.2. Ráutaló magatartás kifejtése

A Szerződés a Felek között ráutaló magatartással jön létre azáltal, hogy a Látogató a Park területére belép vagy gépjárművével behajt, és ezáltal kinyilvánítja azt, hogy elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.3. Belépés / behajtás kizárólag az ÁSZF elfogadása esetén engedélyezett

A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Park területére kizárólag akkor léphetnek, illetve hajthatnak be, ha elfogadják és tudomásul veszik a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

  1. 3. a szerződés időtartama

3.1.    A Szerződés határozott időtartamra, a Látogatónak az Infopark területén történő tartózkodása idejére jön létre. Ettől függetlenül azok a rendelkezések, amik a használat idejétől függetlenül kötik a Feleket, a Park elhagyását követően is fennmaradnak. Ilyennek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a használat rendjének megsértéséből eredő igények, követelések, kötelezettségek, felelősségi kérdések.

 

  1. 4. A park használatának szabályai

4.1.    Általános használati szabályok

A Park teljes területére tilos állatot behozni. A Park területén található látványmedence vegyszerezés alatt áll, abban fürdeni, abból vizet fogyasztani tilos és veszélyes. A Park területén található dísztóban horgászni, fürdeni, vagy abba szemetet dobni tilos. A Park területén tilos graffitizni, gördeszkázni, görkorcsolyázni, egyéb sport tevékenységet űzni; piknikezni; engedély nélkül nyilvános film és fényképfelvételeket készíteni; szemetelni; tüzet rakni, gyújtani, pirotechnikai eszközöket használni, tűzveszélyes anyagot, folyadékot lefejteni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást és egyéb tevékenységet végezni; nyilvánosan zenét hallgatni, zajjal járó tevékenységet folytatni, valamint alkoholt fogyasztani. A Park berendezésében a Látogató által okozott kárt haladéktalanul be kell jelenteni az Üzemeltetőnek.

 

4.2. Közlekedési szabályok

A Park útjain a KRESZ szabályai érvényesek. A Park területén a megengedett maximális sebesség 20 km/h. A kerékpárral való közlekedésre szintén érvényesek a KRESZ szabályai, azzal közlekedési és gyalogutakon kívül máshol közlekedni tilos. A Látogató köteles pontosan figyelembe venni és betartani az elhelyezett közlekedési jelzéseket, hatósági előírásokat. A Parkban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

 

4.3. Parkolási szabályok

A Park területén kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken, egyedi, írásbeli megállapodás alapján szabad parkolni. Minden más helyen – különösen a tűzoltási felvonulási területen/úton, illetve a várakozni és megállni tilos táblákkal jelölt egyéb utakon – tilos megállni, várakozni, illetve parkolni. A kerékpárok tárolására az épületek bejárata előtt és az Infopark közös területein kihelyezett kerékpártárolókat kell igénybe venni. Az összekötő- és gyalogos utakat, a kijáratokat, a tűzoltási felvonulási területet/utat a leállított járművekkel vagy más tárgyakkal eltorlaszolni tilos. A Parkban csak üzemképes gépjármű hagyható. Forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása a Parkban csak az Üzemeltetővel történő előzetes megállapodás alapján megengedett, ellenkező esetben az Üzemeltető jogosult azt elszállítani. Az Üzemeltető a vis maior esetén a gépjárműveket elmozdíthatja, illetve szükség esetén elszállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, ill. minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy- és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

 

4.4. Használati szabályok megsértésének szankciói

Ha a Látogatók nem tartják be a Park használati és parkolási rendjét, az Üzemeltető jogosult korlátozni a Parkban való tartózkodásukat, valamint kiutasítani őket. A Látogatók tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető a gépjármű üzembentartójának költségére a tilosban parkoló gépjárművet elszállíttathatja, azzal szemben kerékbilincset alkalmazhat. Az Üzemeltető a felmerülő kárainak és egyéb költségeinek megtérítéséig a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:337. §-a szerinti törvényes zálogjogával élve visszatarthatja a gépjárművet. Üzemeltető tájékoztatásul rögzíti, hogy a tilosban parkolás miatt szükséges intézkedésekből eredő kárainak és költségeinek összege legkevesebb 20.000 forint. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a felmerülő költségek és károk összege ennek többszöröse is lehet, amit minden esetben teljes összegben, maradéktalanul jogosult érvényesíteni.

 

4.5.    Tilosban parkoló gépjárművek elszállítása, kerékbilincs alkalmazása

Az Üzemeltető a tilosban parkoló gépjárművek elszállításának, illetve kerékbilincs alkalmazásának foganatosítására közreműködőt vehet igénybe. A tilosban parkolásból és az elszállításból, illetve kerékbilincs alkalmazásából eredő költségek megtérítése után a gépjárművet az üzembentartó átveheti a közreműködőtől, amit elszállítás esetén a közreműködő telephelyén tehet meg. A költségek átvételére az Üzemeltető által megbízott közreműködő jogosult. Az intézkedéssel érintett gépjárművek rendszáma, típusa, az elszállítás ideje és a tároló hely címe, valamint telefonszáma az Infopark területén található épületek portáin, valamint az elszállított gépjármű helyén kifüggesztve megismerhetőek. Az intézkedéssel érintett gépjárműről, valamint az intézkedés folyamatáról az Üzemeltető, valamint annak közreműködője fénykép és videofelvételt készíthet, amit a felmerülő igények érvényesítése érdekében szükséges ideig tárolhat.

 

  1. 5. Felelősség

5.1.    A Látogatók saját felelősségükre használják a Parkot

A gépjárművek őrzését az Üzemeltető nem biztosítja, az azokban keletkezett károkért nem vállal felelősséget. A gépjárművekben az útviszonyokból eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető nem felel a Parkban elhelyezett gépjárművekben az időjárás (különösen vihar, jégeső vagy árvíz stb.) által okozott, illetve a vis maiorból eredő károkért. Minden Látogató saját felelősségére lép be a Park területére. Tekintettel arra, hogy a Látogatóknak, illetve az oda belépőknek a magatartását az Üzemeltető nem tudja befolyásolni, ezért az Üzemeltető nem vállal felelősséget e személyek magatartásáért, a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, valamint a más tulajdonában lévő egyéb ingóságokért.

 

5.2.    A Látogatók felelőssége

A Látogatók az általuk a Parkban, illetve az ott található építményekben, tárgyakban okozott károkért, rongálásért teljes felelősséggel tartoznak. A Parkban érvényes használati és parkolási rend megszegésével okozott kárt a Látogató köteles megtéríteni.

 

  1. 6. Záró rendelkezések

ÁSZF módosításának lehetősége

 

6.1.    Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, mely módosítások az azokban megjelölt hatállyal lépnek életbe, de legkorábban az Inforpark területén történő közzétételük napjával.

 

Alkalmazandó jog

6.2.    A Szerződésre, így a feleket megillető jogokra és kötelezettségekre, a Látogatókkal szemben alkalmazható szerződésszegési következményekre és biztosítékokra a magyar jog, elsősorban a Ptk. rendelkezései, azok közül elsődlegesen a bérleti szerződésekre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandóak azzal, hogy az Üzemeltető a Park rendeltetésszerű használhatóságáért szavatosságot, felelősséget nem vállal, a Ptk. 6:332. §-a, 6:335. § (1) és (4) bekezdésében és 6:336. §-ában található költségviselési és díjfizetési szabályok nem alkalmazandóak.

 

6.3.    Kérdések esetén

Az ÁSZF alkalmazásával, valamint adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseket a Park Management Kft. 1137 Budapest, Szent István park 14. 1. em. 3. sz. alatti címre küldött levél küldeményben fogadja az Üzemeltető.